ACADEMIA AZI

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti” (A.S.A.S.) este o instituţie publică specializată, autonomă de consacrare academică şi coordonare ştiinţifică, cu personalitate juridică, care funcţionează după statut propriu, în coordonarea ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi colaborează cu Ministerul Educaţiei Naționale (M.E.N).

A.S.A.S. reprezintă statul român în relaţiile ştiinţifice internaţionale în domeniile sale de activitate şi participă în nume propriu la programe de cooperare tehnico-ştiinţifice naționale și  internaţionale.
Pentru realizarea obiectivelor de cercetare-dezvoltare ce decurg din Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare, A.S.A.S. are în subordine un număr de 4 institute naționale, 13 institute de ramură și 45 de stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă amplasate pe întreg teritoriul ţării. De asemenea A.S.A.S. are în coordonare științifică 3 institute și formațiuni de cercetare private.

Unităţile de cercetare-dezvoltare sunt finanţate din venituri extrabugetare obţinute prin contracte de cercetare-dezvoltare, redevenţe din creaţii biologice, servicii, precum şi din valorificarea produselor agricole (seminţe, material săditor din categorii biologice superioare şi animale de rasă) obţinute în sectoarele de dezvoltare.

În vederea creșterii eficienței manageriale în activitatea științifică, A.S.A.S. a organizat filiale regionale în orașele: București, Brașov, Cluj-Napoca, Craiova, Iași și Timișoara.
A.S.A.S. împreună cu reţeaua de unităţi de cercetare-dezvoltare reprezintă un ansamblu de structuri care permit o abordare sistemică din punct de vedere organizatoric, ştiinţific, tehnic şi socio-economic, prin care se asigură integrarea cercetării în realizarea strategiei de dezvoltare a economiei naţionale.

Activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică din unităţile A.S.A.S. este realizată de peste 800 specialişti cu studii superioare, din care 512 sunt cercetători atestaţi.
Unităţile de cercetare-dezvoltare deţin o bază logistică formată din laboratoare de analiză, de investigaţii complexe de tip fitotron, zootron, apitron, sere şi camere de vegetaţie, parcele de scurgere şi eroziune, bănci de resurse genetice şi de date, câmpuri experimentale de lungă durată şi de alte facilităţi. Pentru activitatea de cercetare, precum şi pentru producerea de seminţe şi material săditor şi de animale de reproducţie, unităţile dispun de un patrimoniu constând din peste 30.000 ha suprafeţe de teren agricol şi efective de animale.

O atenţie aparte este acordată şi furnizării unor importante cantităţi de seminţe din soiurile de plante de cultură și rase de animale recent create şi numeroase acţiuni specifice de consultanţă.

A.S.A.S. și rețeaua de unități de c-d colaborează cu Universităţile de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară (U.S.A.M.V.), amplasate în principalele oraşe ale ţării și cu alte organisme locale pentru a realiza în timp util transferul informațiilor și rezultatelor valoroase obținute în activitatea de cercetare către utilizatorii acestora.

OBIECTIVE ale activităţii A.S.A.S.

   • Creşterea contribuţiei cercetării științifice la dezvoltarea complexă, armonioasă şi durabilă a agriculturii, silviculturii şi ruralului românesc, în scopul împlinirii obiectivului național major de realizare a securității și siguranței alimentare.
   • Elaborarea de strategii de scurtă, medie şi lungă durată privind dezvoltarea ştiinţei şi a producţiei agricole, precum şi a documentațiilor de fundamentare și sprijinire a organelor administrative în realizarea politicilor agricole.
   • Promovarea cercetărilor științifice avansate pentru obținere de rezultate cu perspective sigure de valorificare în beneficiul dezvoltării cunoașterii și obținerii de rezultate cu aplicabilitate practică ridicată.
   • Promovarea cercetărilor științifice multidisciplinare pentru soluționarea complexă a problemelor determinate de provocările majore actuale, în special privitoare la schimbările climatice globale și degradarea resurselor de mediu indispensabile pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii: sol, apă, atmosferă, energie.
   • Stimularea studierii diferitelor tipuri de agricultură (convențională, ecologică, cu input-uri reduse, conservativă) pentru stabilirea celor mai avantajoase tipuri, funcție de condiții pedo-climatice, capital financiar disponibil și profilul resurselor umane.
   • Conservarea și valorificarea genofondului autohton pentru sporirea și îmbunătățirea calității producţiilor vegetale şi animale.
   • Promovarea progresului tehnologic pentru sporirea și asigurarea stabilității producțiilor și obținerea de produse cu calități superioare și diversificate.
   • Stimularea și coordonarea cercetărilor menite să asigure protecția sănătății plantelor, animalelor și a mediului înconjurător.
   • Creşterea competitivităţii şi aportului ştiinţei agricole româneşti la fondul internaţional de cunoaștere și creație științifică.
   • Sprijinirea procesului de integrare a cercetării agricole româneşti în Spaţiul de Cercetare European.
   • Dezvoltarea de relaţii de cooperare şi colaborare cu partenerii străini în vederea susţinerii progresului cercetării agricole.
   • Activităţi de extensie, consultanţă, transfer tehnologic şi de informare a utilizatorilor din agricultură şi industria alimentară.

14,750 thoughts on “ACADEMIA AZI