SCURT ISTORIC

SCURT ISTORIC AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE – FORUMUL CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE AGRICOLE DIN ROMÂNIA

De-a lungul timpului, sub influenţa transformărilor socio-economice şi a dezvoltării învăţământului, organizarea cercetării ştiinţifice agronomice şi a vieţii academice a parcurs diferite forme de structurare instituţională.
În anul 1886 a fost înfiinţată Staţiunea Centrală Agronomică, care ulterior a fost înglobată ca secţie în Institutul de Cercetări Agronomice al României, în anul 1927.
În această perioadă de sfârşit a secolului XIX şi început de secol nou îşi înscriu numele mari deschizători de drumuri în procesul de organizare a învăţământului agricol şi a activităţii de cercetare agricolă, Ion Ionescu de la Brad, autorul primului manual de agricultură şi zootehnie (1871), Petre S. AurelianConstantin Sandu-AldeaVlad Cârnu-MunteanuG. Munteanu-MurgociNicolae FilipGeorge MaiorC. VasilescuCarol DavilaIon AthanasiuPaul RieglerIoan PoienaruIoan Ştefan FurtunăV. Lucaci ş.a.

În anul 1895 ia fiinţă şi Institutul de Cercetări Veterinare – Pasteur, a cărui perenitate poate fi trasată de-a lungul timpului, până în zilele noastre.

În acelaşi an se organizează Institutului Zootehnic pe lângă Catedra de Zootehnie a Şcolii Superioare de Medicină Veterinară, iar în anul 1926 se înfiinţează Institutul Naţional Zootehnic, care în 1949 devine Institutul de Cercetări Zootehnice (ICZ) care avea în subordine staţiuni de cercetare ştiinţifică cu activitate mixtă, respectiv desfăşurarea cercetării pe mai multe specii din zootehnie în aceeași unitate (Bonţida, Pădureni, Runcu, Ruşeţu, Popăuţi, Palas, Dulbanu, Mărculeşti etc.).
În anul 1927 se înfiinţează Institutul de Cercetări Agronomice al României (ICAR) cu o reţea de staţiuni experimentale zonale, prin Înaltul Decret Regal nr.1205/04.05.1927, în care se prevăd obiectivele, atribuţiile şi patrimoniul acestuia.

I.C.A.R. a fost compus din următoarele secțiuni:
A) Secțiunea de fitogenetică și fitotehnie,
B) Secțiunea de chimie, microbiologie și fizică agricolă;
C) Secțiunea de fitopatologie, entomologie și parazitologie agricolă;
D) Secțiunea de creșterea animalelor necesare agriculturii;
E) Secțiunea de mașini, îmbunătățiri funciare și construcții rurale:
F) Secțiunea de economie rurală.

În anul 1932, legea se completează, stabilindu-se secţiile ce compun institutul, scopul acestora, obiectivele, precum şi înfiinţarea, în diferite regiuni ale ţării, a staţiunilor agronomice, viticole, horticole, sericicole, agricole şi a unor staţiuni speciale pentru ameliorarea plantelor. Totodată, în această lege, la art. 9, se prevedeau şi suprafeţele de teren cu care se dota institutul, cu specificarea expresă: „Toate terenurile, toate clădirile şi întreg inventarul aflate azi în folosinţa Institutului, a staţiunilor şi laboratoarelor ce depind de el, trec în deplina proprietate a Institutului de Cercetări Agronomice. Terenurile şi clădirile Institutului sunt inalienabile şi nu se vor putea înstrăina nici în total, nici în parte”.
Potrivit legii, I.C.A.R. înfiinţează staţiuni în diferite regiuni ale ţării cu scopul de a executa cercetare ştiinţifică şi de a aplica rezultatele obţinute, de îndrumare a cultivatorilor din regiunile respective, de aplicare a legilor speciale referitoare la controlul seminţelor, la folosirea insecto-fungicidelor şi examinarea produselor agricole. Programul de lucru al staţiunilor era stabilit de Consiliul institutului, iar coordonarea activităţii se realiza prin şefii secţiilor ştiinţifice delegaţi în acest sens.

În anii care urmează, I.C.A.R. îşi amplifică reţeaua de staţiuni zonale, astfel încât, în anul 1944, aceasta se compunea din 20 staţiuni, repartizate în teritoriul ţării astfel: în Oltenia: Staţiunea Experimentală Agricolă Deveselu, Staţiunea Experimentală Agricolă Studina, Staţiunea Experimentală de Viticultură şi Oenologie Drăgăşani, Staţiunea  Experimentală Strehaia, Staţiunea Experimentală Filiaşi (Tâmbureşti); în Muntenia: Staţiunea Experimentală Hidraulică Pitaru-Dâmbovița, Staţiunea Experimentală Agricolă a Bărăganului, Staţiunea Experimentală Agricolă Nicolae Filipescu (Moara Domnească), Staţiunea Sericicolă Cislău, Staţiunea Sericicolă Cazaci; în Dobrogea: Staţiunea Experimentală Agricolă Murfatlar, Staţiunea Experimentală Agricolă Valu lui Traian; în Banat: Staţiunea Experimentală Agricolă Cenad, Staţiunea Experimentală Orşova; în Transilvania: Staţiunea de Ameliorarea Plantelor Cluj, Staţiunea Experimentală Agricolă Câmpia Turzii; în Moldova: Staţiunea de Ameliorarea Plantelor Iaşi, Staţiunea  Experimentală Agricolă Tg. Frumos, Staţiunea Experimentală Agricolă Fălticeni, Staţiunea Oenologică Odobeşti-Putna.
Consecvent principiului că „Ştiinţa agronomică nu este ştiinţa culturii plantelor, ci este ştiinţa întreprinderii agricole de punere în valoare şi organizare a factorilor de producţie: sol, plantă, animal, pentru a se asigura maximum de beneficii şi că în interesul ştiinţei agricole este necesară o specializare în diferite ramuri de producţie, inclusiv în zootehnie”,
Un moment important din istoria cercetării agricole româneşti îl constituie înfiinţarea Academiei de Agricultură din România, în urma Adunării Generale din 22 Mai 1941 a Societăţii Naţionale de Agricultură, la iniţiativa fostului Ministru al Agriculturii şi Domeniilor, Constantin Garoflid, sprijinit de I. Sichitiu, ministrul de atunci al Agriculturii şi Domeniilor.

Astfel, prin Decretul – Lege nr. 229, din 13 august 1941, a luat fiinţă Academia de Agricultură din România, care stabileşte că ”scopul Academiei de Agricultură este de a contribui la progresul cercetărilor ştiinţifice în domeniul agriculturii, în sensul ei cel mai larg, şi de a dezvolta în ţara noastră cercetările în această direcţie prin coordonarea şi cooperarea activităţii ştiinţifice româneşti şi adunarea documentării necesare pentru folosinţa agriculturii practice de pe tot cuprinsul ţării.”

Este de remarcat gândirea înaintată pentru acele timpuri, interesul şi dorinţa miniştrilor care au condus Ministerul Agriculturii şi Domeniilor precum şi a Uniunii Sindicatelor Agricole de a sprijini dezvoltarea noii instituţii academice, nu numai prin iniţierea şi elaborarea legii de înfiinţare, ci şi prin sprijinul ei material.

Prin Decretul nr. 1500/1942, au fost numiţi primii 47 membri titulari, membri fondatori ai noii instituţii academice. Dintre aceştia amintim mari personalităţi ale timpului, ingineri agronomi, ingineri silvici, economişti, biologi, medici veterinari: Gheorghe Ionescu-Şişeşti, Grigore Antipa, Constantin I.C. Brătianu, Gheorghe Cipăianu, Alexandru Ciucă, Gheorghe K. Constantinescu, Nicolae Cornăţeanu, Marin Drăcea, Nicolae Florov, Constantin Garoflid, Ernest Grinţescu, Nicolae Juvara, Nicolae Lahovary, Alexandru Nasta, Aurelian Pană, Teodor Saidel, Nicolae Săulescu, Traian Săvulescu, Ion C. Teodorescu, ş.a. Ulterior, Academia a reuşit să adune în jurul ei, în scurtul timp rămas până la evenimentele din 1944, o seamă de personalităţi din cercetare şi învăţământ în cele 9 secţii ştiinţifice înfiinţate, care acopereau principalele ramuri ale agriculturii.

S-a realizat, astfel, un for de înaltă ţinută ştiinţifică şi culturală, care să coordoneze şi să transmită în practica agricolă noutăţile ştiinţifice, spre propăşirea agriculturii.

La adunarea de constituire a Academiei de Agricultură din 10 iulie 1942 a fost ales ca preşedinte Constantin Garoflid, ca vicepreşedinţi Gheorghe Ionescu-Şişeşti, Alexandru Ciucă şi Aurelian Pană, iar ca secretar general Nicolae Săulescu. Academia şi-a început activitatea printr-o serie de comunicări ştiinţifice care dezbăteau probleme ale agriculturii, de organizare, de fundamentare a unor legi, de cooperaţie în agricultură şi noutăţi ştiinţifice.

Coordonarea şi cooperarea dintre Academia de Agricultură şi institutele de cercetări se realiza prin personalităţile care erau totodată membri ai Academiei de Agricultură şi cercetători ai I.C.A.R.-ului şi ai I.C.Z.-ului, care susţineau activitatea ştiinţifică şi contribuiau la coordonarea cercetării şi dezbaterea rezultatelor ştiinţifice în sesiunile Academiei. Cele mai importante rezultate ştiinţifice ale I.C.A.R.-ului şi I.C.Z.-ului erau prezentate în cadrul acestui înalt for şi publicate în Buletinul Academiei de Agricultură din România. Academia de Agricultură acorda anual premii cercetătorilor pentru rezultate deosebite din Fondul de premii al Academiei.

În anul 1945 se hotărăşte abuziv de către guvern desfiinţarea Academiei de Agricultură din România „pentru interese superioare de stat”, în ciuda faptului că Statutul Academiei de Agricultură prevedea:

„Desfiinţarea Academiei de Agricultură nu se poate face decât prin hotărârea Adunării generale, luată cu majoritate de 2/3 din numărul total al membrilor titulari şi aprobată de Ministerul Agriculturii şi Domeniilor”.

Transformările sociale şi economice intervenite după al doilea război mondial, precum şi de exploataţie a pământului au condus la necesitatea adaptării organizării cercetării ştiinţifice la noile condiţii. Astfel, au fost înfiinţate noi institute, cu o reţea vastă de staţiuni experimentale, care să susţină prin rezultatele cercetării, dezvoltarea agriculturii. Începând cu anul 1956, Institutul de Cercetări Agronomice al României se reorganizează prin transformarea unor secţii în institute de profil.

Existenţa a peste 100 unităţi de cercetare agricolă, institute şi staţiuni a readus în actualitate necesitatea coordonării, la nivel naţional a activităţii de cercetare de un for ştiinţific cu prestigiu, care să intensifice procesul de modernizare a activităţii şi să refacă contactele cu fermele agricole (IAS şi CAP) şi cu instituţiile similare din străinătate.  

În anul 1962 s-a înfiinţat Institutul Central de Cercetări Agricole (I.C.C.A.),prin Legea nr.1 din 31 mai 1962, având menirea de a organiza în mod unitar cercetarea ştiinţifică din agricultură şi de a o propulsa, pe o treaptă superioară, pentru a face faţă noilor cerinţe de creştere a producţiei, de creare a unui sistem modern de producere a seminţei şi a materialului săditor, de lucrare a solului pe suprafeţe mari. Acest organism de coordonare era organizat pe secţii ştiinţifice, încadrat cu personal propriu şi avea ca îndatorire repartizarea fondurilor de cercetare pe programe, prin contracte şi recepţia rezultatelor de cercetare finanţate.

Potrivit art. 26al legii nr.1/1962, Institutul Central de Cercetări Agricolesecompunea din:
Institutul de Cercetări pentru Cereale şi Plante Tehnice – Fundulea, înfiinţat  prin transformarea Institutului de Cercetări Agricole, care la rândul său a fost înfiinţat prin unificarea Institutului de Cercetări Agronomice al României cu Institutul de Cercetări pentru Cultura Porumbului, în baza HCM nr. 305/22 mai 1961;
Institutul de Cercetări Horti-viticole, înfiinţat în anul 1956, în baza HCM nr. 2730, prin desprinderea secţiilor de pomicultură, viticultură şi legumicultură din I.C.A.R. şi trecerea acestora, împreună cu staţiunile de profil la noul institut creat. Institutul de Cercetări Horti-viticole, în baza HCM 2380/1967, se diviza în 3 institute: Institutul de Cercetări pentru Pomicultură – Mărăcineni, cu staţiunile de profil pomicol; Institutul de Cercetări pentru Viticultură şi Vinificaţie – Valea Călugărească, cu staţiunile de viticultură şi vinificaţie; Institutul de Cercetări pentru Legumicultură şi Floricultură – Vidra, cu  staţiunile de profil legumicol;
Institutul de Cercetări pentru Mecanizarea şi Electrificarea Agriculturii (ICMEA), înfiinţat prin HCM nr. 543/16.04.1952 prin transformarea Staţiunii de Încercarea Maşinilor şi Uneltelor Agricole, Băneasa din cadrul ICAR;

◙   Secţia de economie agrară;
◙   Secţia de pedologie.

În subordinea Institutului Central de Cercetări Agricole erau:
◙       staţiunile experimentale de cercetări agricole regionale;
◙       Staţiunea Centrală de Apicultură şi Sericicultură.

În anul 1967 se înfiinţează Institutul  de Cercetări pentru Cultura Cartofului şi Sfeclei de Zahăr la Braşov şi Institutul de Cercetări pentru Protecţia Plantelor la Bucureşti.
Prin Decretul Consiliului de Miniștri al RSR nr. 1780/2 septembrie 1969 privind stabilirea unor măsuri referitoare la înființarea în cadrul Consiliului Superior al Agriculturii a Departamentului Fondului Funciar, al Gospodăririi Apelor și Îmbunătățirilor Funciare s-a decis ca Sectorul de pedologie, din Institutul de Cercetări pentru Îmbunătățiri Funciare și Pedologie să fie reorganizat sub denumirea de Institutul de Cercetări pentru Pedologie, în cadrul Institutului Central de Cercetări Agricole, din subordinea Consiliului Superior al Agriculturii.

La 14 noiembrie 1969 se înfiinţează Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice (A.S.A.S.),potrivit Decretului nr. 704 din 11 octombrie 1969.
Misiunea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, era de a concentra forţele de creaţie ştiinţifică care să coordoneze activitatea ştiinţifică de pe întreg cuprinsul ţării, valorificarea eficientă a rezultatelor cercetării şi de a răspunde de organizarea producerii de sămânţă, material săditor, animale de prăsilă, seruri şi vaccinuri de uz veterinar, necesare agriculturii.
În Adunarea Generală de constituire a A.S.A.S., s-a aprobat Statutul A.S.A.S. care prevedea şi unităţile de cercetare ştiinţifică subordonate A.S.A.S. fiind totodată aleşi 117 membri, din care 17 membri de onoare, 45 membri titulari şi 55 membri corespondenţi.
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice preia şi dezvoltă în structura sa toate domeniile de cercetare agricolă având menirea de a coordona, organiza şi moderniza activitatea de cercetare ştiinţifică în concordanţă cu obiectivele de dezvoltare ale agriculturii, pentru a răspunde cerinţelor de dezvoltare intensivă a agriculturii în exploataţii mari de tip I.A.S., C.A.P. şi A.E.I.
În anii ce au urmat, adaptarea obiectivelor de cercetare la condiţiile nou create din agricultură, a necesitat aprofundarea cercetărilor în toate ramurile agricole şi  structurarea acestora pe programe de cercetare pentru creşterea şi diversificarea producţiei, atât în sectorul vegetal, cât şi în sectorul zootehnic, forestier şi de industrie alimentară.

În perioada 1960 – 1985, s-au înfiinţat noi unităţi de cercetare, amplasate în diferite condiţii pedoclimatice, s-a extins tematica de cercetare, s-a realizat o bună dotare tehnică (laboratoare cu aparatură modernă, fitotehnie, zootron, echipamente pentru câmpurile experimentale) a crescut numărul de cercetători la peste 3500, majoritatea beneficiind de stagii de specializare şi documentare în străinătate. Au fost obţinute rezultate valoroase cu aplicabilitate practică (noi soiuri şi hibrizi, tehnologii de cultivare a plantelor şi de creştere a animalelor, noi seruri, vaccinuri şi medicamente de uz veterinar, soluţii de mecanizare a lucrărilor agricole, producerea de sămânţă şi animale de prăsilă la nivelul cerinţelor naţionale) care au contribuit la creşterea cantitativă şi calitativă a producţiei agricole.
Un rol deosebit de important i-a revenit Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice în coordonarea activităţii de cercetare, prin stabilirea obiectivelor acesteia, analiza rezultatelor de cercetare în secţiile ştiinţifice, realizarea necesarului de seminţe şi material săditor pentru transferul în producţie a noilor materiale biologice.
După anul 1990, procesul de revigorare şi reorganizare a A.S.A.S. a fost complex, datorită diversităţii problemelor noi apărute: punerea pe prim plan a problemei dezvoltării durabile a agriculturii şi vieţii rurale, renaşterea ASAS prin alegeri de noi membri, stabilirea statutului juridic al unităţilor de cercetare, reconsiderarea patrimoniului funciar propriu al unităţilor de cercetare, elaborarea obiectivelor de cercetare prioritare, adaptarea programelor de cercetare la noile cerinţe de cerere şi ofertă, finanţarea în  condiţii de competiţie.
În anul 1992, prin Hotărârea de Guvern nr. 141, Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice i s-a atribuit numele savantului român Gheorghe Ionescu-Şişeşti, devenind Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice a strâns în jurul ei mari valori din cercetare şi învăţământ din toate domeniile: Gheorghe Bâia, Gheorghe Bâlteanu, Teodor Bordeianu, Zenoviu Borlan, Marcu Botzan, Andrei Canarache,Nichifor Ceapoiu, Gherasim Constantinescu, Nicolae Constantinescu, Nicolae Cornăţeanu, Valeriu Cotea, David Davidescu, Mircea Doucet, Iulian Drăcea, Nicolae Florea, Vasile Gheţie, Nicolae Giosan, Victor Giurgiu, Cristian Hera, Ana Hulea, Nicolae Hulpoi, Mircea Ionescu, Constantin Manolache, Mircea Moţoc, Nicolae Munţiu, Tiberiu Mureşan, Emil Negruţiu, Grigore Obrejanu, Ion Popescu-Zeletin, Ilie Popovici, Valentin Popovici, Ion F. Radu, Corneliu Răuţă, Ioan Sabin Safta, Nicolae Săulescu, Nicolae N. Săulescu, Irimie Staicu, Nicolae Ştefan, Ion C. Teodorescu., Vasile Velican, Octavian Vlăduţiu, Alexandru Viorel Vrânceanu, Stan Târlea, Condrea Drăgănescu, Ion Dinu, Ion Apahideanu, Gheorghe Burlacu, Vasile Taftă, Dumitru Simionescu ş.a.

De-a lungul timpului, conducerea I.C.A.R., I.C.C.A. şi A.S.A.S. a fost încredinţată următoarelor personalităţi:
– directori I.C.A.R.: acad. Gheorghe Ionescu-Şişeşti (1928-1948), acad. Traian Săvulescu (1948-1960), acad. Grigore Obrejanu (1961-1962).
– directorii generali ai I.C.C.A.: acad. Nicolae Giosan (1962-1966), acad. Irimie Staicu (1966-1969).
La conducerea A.S.A.S. s-au succedat personalităţi marcante din viaţa ştiinţifică românească după cum urmează:

Preşedinţi Vicepreşedinţi Secretari generali

 Acad. Nicolae GIOSAN
14.11.1969 – 17.09.1981

Acad. Grigore OBREJANU
14.11.1969 – 17.09.1981
Prof. Nicolae MUNŢIU
14.11.1969 – 1977

Acad. Mircea MOŢOC
19.11.1969 – 17.09.1981

Dr. ing. Angelo MICULESCU
18.09.1981 – 4.11.1982
Acad. Grigore OBREJANU
18.09.1981 – 4.11.1982
Dr. ing. Ioan MOLDOVAN
1979 – 1982
Dr. doc. Dumitru TEACI
17.09.1981 – 4.11.1982
Prof. Tiberiu MUREŞAN
5.11.1982 – 4.11.1993
Acad. Grigore OBREJANU
5.11.1982 – 1.05.1987
Dr. ing. Ioan MOLDOVAN
1982 – 1986
Prof. Valentin POPOVICI
1.11.1991 – 4.11.1993
Dr. ing. Nicolae SĂULESCU
1.11.1991 – 1.01.1992
Dr. doc. Dumitru TEACI
5.11.1982 – 31.10.1987
Dr. ing. Gheorghe SIN
1.11.1987 – 31.08.1990
Prof. Constantin PINTILIE
1.09.1990 – 1.02.1991
Dr. doc. Tudorel BAICU
10.03.1991 – 1.05.1992
Prof. Adrian PETRE
1.09.1992 – 4.11.1993
Dr. ing. Corneliu RĂUŢĂ
5.11.1993 – 5.11.1997
Dr. doc. Gheorghe BURLACU
1.03.1994 – 5.11.1997
Dr. ing. Valeriu ENESCU
1.03.1994 – 5.11.1997
Prof. Adrian PETRE
5.11.1993 – 5.11.1997
Dr. doc. Alexandru Viorel VRÂNCEANU
6.11.1997 – 5.11.2001
Prof. Nicolae ŞTEFAN
6.11.1997 – 5.11.2001
Acad. Victor GIURGIU
6.11.1997 – 5.11.2001
Prof. Adrian PETRE
6.11.1997 – 5.11.2001
Acad. Cristian HERA
6.11.2001 – 10.12.2009
Prof. Marian IANCULESCU
13.12.2002 – 10.12.2009
Prof. dr. h.c. Dumitru SIMIONESCU
17.03.2006 – 10.12.2009
Dr. ing. Viorel STOIAN
17.03.2006 – 10.12.2009
Prof. Ioan Nicolae ALECU
8.12.2005 – 10.12.2009
Prof. Gheorghe SIN
6.11.2001 – 10.12.2009
Prof. Gheorghe SIN, membru corespondent al Academiei Române
10.12.2009 – 31.12.2017
Prof. dr. h.c. Dumitru SIMIONESCU
10.12.2009 – 12.12.2013
Prof. Ioan Nicolae ALECU
10.12.2009 – 12.12.2013
Prof. Mihai I. NICOLESCU
10.12.2009 – 12.12.2013
12.12.2013 – 31.12.2017
Prof. Valeriu TABĂRĂ
10.12.2009 – 12.12.2013
12.12.2013 – 31.12.2017
Dr. Ion SECELEANU
12.12.2013 – 31.12.2017
Dr. ing.  Marian VERZEA
12.12. 2013 – 31.12.2017
Prof. Marian IANCULESCU
10.12.2009 – 3.05.2012
Prof. Ioan JELEV
1.06.2012 – 12.12.2013
Dr. ing. Mihai C. NICOLESCU
12.12.2013 – 31.12.2017
Prof. univ. emerit dr. Valeriu TABĂRĂ
01.01.2018 – 31.12.2021
Prof. Ioan JELEV
01.01.2018 – 31.12.2021
Dr. Marian BOGOESCU
01.01.2018 – 31.12.2021
Prof. Dumitru MILITARU
01.01.2018 – 31.12.2021
Dr. Ion SECELEANU
01.01.2018 – 31.12.2021
Dr. ing. Mihai C. NICOLESCU
01.01.2018 – 31.12.2021
Prof. univ. emerit dr. Valeriu TABĂRĂ
01.01.2022 – prezent
Prof. Ioan JELEV
01.01.2022 – prezent
Dr. ing. Aurel Florentin BADIU
01.01.2022 – prezent
Prof. Dumitru MILITARU
01.01.2022 – prezent
Dr. ing. Mihai COMAN
01.01.2022 – prezent
Dr. ing. Marian BOGOESCU
01.01.2022 – prezent

De la început, membrii ASAS au fost profund implicaţi în activitatea unităţilor de cercetare, mulţi dintre ei aflându-se la conducerea acestora, sau la conducerea şi execuţia programelor şi proiectelor de cercetare, contribuind din plin la dezvoltarea activităţii ştiinţifice din domeniu, precum şi la formarea tinerelor cadre din cercetare prin doctorat.

În prezent, potrivit Statutului A.S.A.S., academia are un număr maxim de 181 membri titulari şi corespondenţi, 40 membri de onoare români, un număr de 90 membri de onoare din străinătate şi cel mult 90 membri asociaţi.

După anul 1989, trecerea printr-o perioadă lungă de tranziţie de la economia centralizată, la economia de piaţă, reconstituirea proprietăţilor funciare private, modificarea modului de exploatare a pământului, slaba dotare tehnică, accentuarea crescândă a insuficienţei fondurilor pentru o cercetare performantă, lipsa unui statut juridic a unităţilor de cercetare adecvat noilor condiţii socio-economice au avut efecte negative asupra infrastructurilor de cercetare, asupra activităţii şi stabilităţii personalului de cercetare. Subfinanţarea activităţii de cercetare, a contribuit la reducerea numărului de unităţi de cercetare şi a cercetătorilor, ceea ce a determinat concentrarea cercetărilor în institutele şi staţiunile care au potenţialul necesar performanţei şi competiţiei.

După anul 2017, activitatea de cercetare s-a revigorat ca urmare a reorganizării unităţilor de c-d-i din subordinea A.S.A.S. prin hotărâri de guvern şi reluarea finanţării acestora de la bugetul de stat.

Noua organizare a A.S.A.S. şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare a fost legiferată prin Legea nr. 290/2002, Legea nr. 45/2009 şi Legea 72/2011. Acestea statuează faptul că A.S.A.S. este continuatoarea şi unicul succesor în drepturi al Institutului de Cercetări Agronomice al României, al Institutului Naţional Zootehnic, al Academiei de Agricultură a României şi al Institutului Central de Cercetări Agricole, reorganizate în structura actuală a A.S.A.S., cu obiective şi atribuţii corespunzătoare cerinţelor actuale şi de perspectivă ale dezvoltării durabile a agriculturii şi mediului rural.

2,451 thoughts on “SCURT ISTORIC

 1. Заключение образования важно для профессиональной деятельности на пост. Иногда случаются ситуации, когда предыдущий документ не подходит для области трудоустройства. Покупка документа об образовании в Москве решит эту проблему и обеспечит успешное будущее – https://kupit-diplom1.com/. Существует множество факторов, побуждающих закупку документа об образовании в Москве. После нескольких лет работы повдруг может возникнуть необходимость в университетском дипломе. Работодатель вправе менять требования к персоналу и принудить вас сделать выбор – взять диплом или потерять работу. Очное обучение занимает много времени и энергии, а обучение на заочной форме — требует дополнительные финансовые средства на сдачу экзаменов. В подобных обстоятельствах более разумно купить готовую копию. Если вы ознакомлены с особенностями своей будущей специализации и овладели необходимыми компетенциями, не имеет смысла тратить годы на обучение в ВУЗе. Плюсы покупки диплома включают мгновенное изготовление, абсолютное совпадение с оригиналом, доступную цену, гарантию трудоустройства, самостоятельный выбор оценок и удобную доставку. Наша организация предлагает возможность всем желающим получить желаемую профессию. Цена изготовления аттестатов достойна, что делает эту покупку доступной для всех.

 2. Получение диплома обязательно для трудоустройства на позицию. Иногда случаются ситуации, когда ранее полученное свидетельство не подходит для выбранной трудовой сферы. Покупка документа об образовании в Москве решит эту проблему и предоставит успешное будущее – https://kupit-diplom1.com/. Существует множество причин, приводящих к приобретение документа об образовании в Москве. После некоторого времени в карьере внезапно может понадобиться диплом университета. Работодатель может изменить требования к сотрудникам и заставить принять решение – взять диплом или потерять работу. Полный дневной график учебы вызывает затраты времени и усилий, а дистанционное обучение — требует дополнительные финансовые средства на сдачу экзаменов. В подобных случаях более разумно закупить готовый документ. Если вы ознакомлены с особенностями своей будущей специализации и овладели необходимыми компетенциями, не имеет смысла затрачивать время на обучение в университете. Плюсы покупки диплома воспринимают быструю изготовку, полное совпадение с оригиналом, приемлемую стоимость, гарантию трудоустройства, возможность оценить свой успех самостоятельно и простую доставку. Наша компания предоставляет возможность каждому клиенту получить желаемую специальность. Цена изготовления документов доступна, что делает данное предложение доступным для всех.

 3. Желаете получить диплом без промедления и без заморочек? В Москве имеется изобилие вариантов приобрести диплом о высшем образовании – https://diplom4.me. Профессиональные агентства предлагают сервисы по покупке документов от различных учебных заведений. Обращайтесь к проверенным поставщикам и завершите свой диплом сегодня!

 4. [URL=https://diplomsuper.net]Приобрести документ[/URL] – отличное решение завершить желанный документ. Это быстро и удобно.

 5. В нынешних ситуациях затруднительно сделать перспективное будущее обеспеченных без высшего уровня образования – https://diplomex.com/. Без высшего образования устроиться на позицию с приличной оплатой труда и удобными условиями практически невозможно. Достаточно много граждан, узнав о подходящей под вакансии, сталкиваются с тем, что они от нее отклониться, не имея требуемого документа. Однако ситуацию можно решить, если купить диплом о высшем образовании, расценка которого будет подъемная в сравнение со ценой обучения. Особенности приобретения диплома о высшем образовании Если человеку потребуется только демонстрировать документ своим, из-за факта, что они не смогли закончить учебу по какой-либо причинам, можно заказать недорогую топографическую копию. Однако, если его придется показывать при устройстве на работу, к теме стоит подойти более серьезно.

 6. В городе Москве приобрести свидетельство – это удобный и оперативный вариант достать нужный бумага безо избыточных проблем. Большое количество организаций предоставляют помощь по производству и продаже свидетельств разных образовательных институтов – http://www.diplomkupit.org. Выбор дипломов в столице России огромен, включая документы о высшем уровне и среднем профессиональной подготовке, аттестаты, дипломы колледжей и вузов. Главное плюс – возможность получить свидетельство Гознака, обеспечивающий достоверность и высокое стандарт. Это гарантирует особая защита ото фальсификаций и позволяет воспользоваться диплом для разнообразных задач. Таким способом, приобретение аттестата в городе Москве является важным безопасным и оптимальным вариантом для тех, кто желает достичь процветанию в карьере.

 7. Внутри городе Москве приобрести диплом – это удобный и оперативный метод завершить нужный запись без дополнительных трудностей. Множество компаний продают услуги по созданию и продаже дипломов разнообразных образовательных учреждений – diplom4you.net. Выбор дипломов в столице России большой, включая документы о высшем уровне и среднем образовании, документы, свидетельства вузов и академий. Основное достоинство – возможность достать аттестат официальный документ, обеспечивающий подлинность и качество. Это гарантирует специальная защита от фальсификаций и дает возможность применять аттестат для различных задач. Таким путем, покупка диплома в городе Москве является надежным и экономичным выбором для тех, кто хочет достичь процветанию в трудовой деятельности.

 8. Внутри Москве купить диплом – это практичный и быстрый способ получить нужный бумага без избыточных проблем. Большое количество организаций продают услуги по созданию и реализации свидетельств различных образовательных учреждений – prema-diploms-srednee.com. Выбор дипломов в Москве большой, включая документация о высшем и среднем профессиональной подготовке, документы, свидетельства вузов и вузов. Главное достоинство – возможность приобрести диплом Гознака, подтверждающий подлинность и высокое стандарт. Это предоставляет специальная защита ото подделки и позволяет использовать аттестат для различных целей. Таким путем, приобретение аттестата в городе Москве является важным безопасным и эффективным вариантом для таких, кто желает достичь процветанию в трудовой деятельности.

 9. В городе Москве приобрести аттестат – это удобный и экспресс метод завершить нужный запись лишенный лишних хлопот. Большое количество компаний предлагают сервисы по производству и торговле дипломов разных образовательных учреждений – gruppa-diploms-srednee.com. Выбор свидетельств в столице России большой, включая бумаги о высшем уровне и среднем ступени учебе, документы, дипломы колледжей и вузов. Основное плюс – возможность получить аттестат официальный документ, гарантирующий достоверность и высокое качество. Это гарантирует уникальная защита ото фальсификаций и предоставляет возможность применять аттестат для разнообразных нужд. Таким образом, покупка аттестата в столице России является важным достоверным и экономичным вариантом для данных, кто стремится к успеху в карьере.

 10. Мы предлагаем Вам только лучшие сорта по выгодным ценам! Вы можете Люцерна в тюках Алматы по выгодным для Вас Ценам. Мы гарантируем свежесть и чистоту каждой партии нашей продукции. У нас вы найдете как свежие тюки, так и гранулированную люцерну для удобства хранения и использования. Доверьтесь нам для обеспечения вашего скота высококачественным кормом – заказывайте прямо сейчас!

 11. Купить диплом техникума – это возможность оперативно завершить запись об академическом статусе на бакалавр уровне лишенный лишних забот и затраты времени. В столице России предоставляется различные альтернатив оригинальных свидетельств бакалавров, предоставляющих комфортность и удобство в получении..

 12. Купить старый диплом техникума – – это вариант оперативно получить документ об академическом статусе на бакалаврском уровне безо излишних забот и затрат времени. В столице России имеются разные альтернатив оригинальных свидетельств бакалавров, гарантирующих удобство и простоту в получении.

 13. Внутри Москве приобрести аттестат – это комфортный и быстрый метод достать нужный документ безо избыточных проблем. Большое количество фирм продают помощь по производству и торговле свидетельств разнообразных образовательных институтов – russa-diploms-srednee.com. Выбор свидетельств в Москве огромен, включая документация о высшем и нормальном профессиональной подготовке, аттестаты, свидетельства вузов и академий. Основной достоинство – возможность получить диплом официальный документ, обеспечивающий достоверность и качество. Это гарантирует уникальная защита ото подделки и позволяет применять свидетельство для разнообразных задач. Таким способом, покупка свидетельства в городе Москве становится достоверным и оптимальным вариантом для тех, кто хочет достичь успеху в карьере.

 14. Привет всем!

  Было ли у вас опыт написания дипломной работы в крайне сжатые сроки? Это действительно требует огромной ответственности и трудоемкости, однако важно сохранять упорство и продолжать активно участвовать в учебном процессе, как я это делаю.
  Для тех, кто умеет эффективно искать и анализировать информацию в интернете, это действительно помогает в процессе согласования и написания дипломной работы. Больше не нужно тратить время на посещение библиотек или организацию встреч с научным руководителем. Здесь, на этом ресурсе, предоставлены надежные данные для заказа и написания дипломных и курсовых работ с гарантией качества и доставкой по всей России. Можете ознакомиться с предложениями по ссылке https://1server-diploms.com, это проверенный источник!

  купить диплом о среднем специальном
  купить диплом магистра

  Желаю любому нужных отметок!

 15. Best comments:
  Подробно расскажем, как Страховое возмещение по ОСАГО – Шолоховский районный суд Ростовской области онлайн или самостоятельно Страховое возмещение по ОСАГО – Шолоховский районный суд Ростовской области Страховое возмещение по ОСАГО – Шолоховский районный суд Ростовской области онлайн или самостоятельно

 16. Aviator Spribe играть на евро казино
  Добро пожаловать в захватывающий мир авиаторов! Aviator – это увлекательная игра, которая позволит вам окунуться в атмосферу боевых действий на небе. Необычные графика и захватывающий сюжет сделают ваше путешествие по воздуху неповторимым.
  Aviator Spribe как играть казино

 17. Aviator Spribe играть на телефоне казино
  Добро пожаловать в захватывающий мир авиаторов! Aviator – это увлекательная игра, которая позволит вам окунуться в атмосферу боевых действий на небе. Необычные графика и захватывающий сюжет сделают ваше путешествие по воздуху неповторимым.
  Авиатор Спрайб играть на рубли

 18. 저희는 구글 계정 판매 전문 회사입니다.우리의 구글 계정은 이메일, 문서, 캘리더, 클라우드 저장 등의 기능을 포함한 포괄적인 디지털 솔루션을 제공합니다.구글 계정을 통해 우리는 사용자에게 효율적인 협업 플랫품을 제공하여 개인과 팀이 일과 삶을 더 스마트하게 관리할 수 있도록 지원합니다.

 19. Our knowledge in digital wallets and electronic payments means we’re ideally suited
  to tackle your QIWI wallet issues.
  Be assured, we use advanced techniques and keep up with the latest security protocols.

  In case of victimized by unauthorized transactions or issues that resulted in a loss of funds, we’re
  here to help.

 20. Thank you for the auspicious writeup. It actually used to be a entertainment account it. Glance advanced to more delivered agreeable from you! By the way, how can we communicate?

  Rybelsus

 21. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

 22. Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!
  writing service

 23. Unexpectedly lost your balance on your QIWI wallet?
  We know how stressful that can be.

  Don’t despair—our company specializes in getting back missing money
  from QIWI wallets.
  With expert knowledge, we’re confident we can assist
  you.

  Reach out to us and let’s get to work of recovering your funds.

 24. Aviator Spribe играть с друзьями онлайн
  Добро пожаловать в захватывающий мир авиаторов! Aviator – это увлекательная игра, которая позволит вам окунуться в атмосферу боевых действий на небе. Необычные графика и захватывающий сюжет сделают ваше путешествие по воздуху неповторимым.
  Aviator Spribe играть безопасно казино

 25. Российская компания предлагает разборные гантели https://gantel-razbornaya.ru – у нас найдете внушительный ассортимент предложений. Комфортные утяжелители позволяют продуктивно выполнять силовые занятия в любом месте. Изделия для спорта отличаются качеством, универсальностью в эксплуатации.  Организация продуктивно изучает и внедряет свежие идеи, чтобы реализовать желания постоянных тренирующихся.  В изготовлении надежных снарядов активно используются лучшие марки металла. Достойный набор вариантов дает возможность купить сборные гантели для эффективной программы тренировок. Для домашних тренировок – это приятный набор с компактными габаритами и лучшей фунциональности.

 26. Создаваемые российской компанией тренажеры для кинезитерапии trenazhery-dlya-kineziterapii.ru и специально предназначены для восстановления после травм. Конструкции имеют выгодное предложение стоимости и функциональности.
  Продаем очень доступно аналог МТБ 2 с облегченной конструкцией. В каталоге для кинезитерапии всегда в продаже варианты блочного и нагружаемого типа.
  Выпускаемые тренажеры для реабилитации гарантируют мягкую и безопасную тренировку, что особенно важно для пациентов в процессе восстановления.
  Станки обладают подстраиваемым сопротивлением и уровнями нагрузки, что позволяет индивидуализировать занятия в соответствии с задачами любого пациента.
  Все модели подходят для кинезитерапии по руководству врача физиотерапевта Бубновского. Оборудованы поручнями для удобного выполнения тяговых движений сидя или лежа.

 27. Психолог Онлайн
  Санкция — это часть нормы права, в которой указаны правовые последствия:
  негативные либо позитивные. В уголовном и административном праве негативные санкции сформулированы как вид и мера наказания.

  Трудовое право и ряд других отраслей в качестве позитивных санкций предусматривают поощрительные меры.

 28. Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!
  арендовать номер телефона